Trzecia książka „Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii”

Przedstawiamy i promujemy kolejne wydanie materiałów, tym razem po VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Turystycznej, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w 2022 roku. Monografia/książka pod redakcją prof. Tomasza Lesiowa pt. „Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii” wydana została przez Wydawnictwo UE we Wrocławiu.

Publikacja sfinansowana w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie  monografii naukowych” w roku 2023.

Numer projektu: MONOG/SP/0146/2023/01, kwota dofinansowania 24 365 zł.

Spis treści

Wprowadzenie 9

Część 1. Wiedza żywieniowa dotycząca turystyki / Nutritional Knowledge Concerning Tourism 15

1. Tourism Focused on Vegans and Vegetarians / Turystyka skierowana do wegan i wegetarian (Malgorzata Agnieszka Jarossová, Elena Kašťáková) 17

2. Zróżnicowanie możliwości wykorzystania herbaty w turystyce / Diversifying the Possibilities of Tea Use in Tourism (Ewa Czarniecka-Skubina) 33

3. Grzybobranie jako forma sylwaturystyki, czyli co wiemy o grzybach?/ Mushroom Picking as a Form of Sylvatourism, or What We Know about Mushrooms? (Maria Śmiechowska, Joanna Newerli-Guz) 47

4. Polski karp innowacyjnie / Polish Carp in an Innovative Way (Grzegorz Tokarczyk, Grzegorz Bienkiewicz, Tomasz Krzywiński) 60

5. Ocena jakości sensorycznej i stopnia akceptacji nowych produktów kuchni fusion z kiszonych warzyw i owoców / Assessment of the Sensory Quality and Degree of Acceptance of New Fusion Cuisine Products with Fermented Vegetables and Fruits (Grażyna Bortnowska) 86

6. Czy produkty z dodatkiem nasion chia to dobry wybór dla turysty? / Is Products with Chia Seed a Good Choice for a Tourist? (Sylwia Przybylska, Piotr Przybylski) 101

7. Zastosowanie szałwii do zwiększenia stabilności oksydacyjnej wybranych produktów z kategorii żywności wygodnej wykorzystywanej w turystyce / The Use of Sage to Increase the Oxidative Stability of Selected Products from the Convenient Food Category Used in Tourism (Agnieszka M. Hrebień-Filisińska, Adam Filisiński) 116

8. Opakowania w branży turystycznej/ Packaging in Touristic Sector (Anna Żbikowska, Małgorzata Kowalska) 131

Część 2. Ograniczenia i nowe trendy w turystyce związane z COVID-19 / Restrictions and New Trends in Tourism Related to COVID-19 139

9. Nanoturystyka – nanomateriały i nanotechnologie w turystyce / Nanotourism – Nanomaterials and Nanotechnologies in Tourism (Zenon Foltynowicz, Tomasz Lesiów) 141

10. Importance of Internationalization of Small and Medium-Sized Enterprises and Family Businesses in the Development of Tourism in Slovakia / Znaczenie internacjonalizacji MŚP i firm rodzinnych w rozwoju turystyki na Słowacji (Elena Kašťáková, Malgorzata Agnieszka Jarossová) 154

11. Dostosowania społeczne do potrzeb turystyki dostępnej / Social Adjustments to the Needs of Accessible Tourism (Aleksander Wolski) 165

Część 3. Wiedza o obiektach i trasach turystycznych / Knowledge of Tourist Sites and Routes 177

12. Witraże wrocławskich kościołów jako produkt turystyczny / Stained Glass Windows of Wroclaw Churches as a Tourist Product (Danuta Lesiów, Martyna Michniewicz, Tomasz Lesiów) 179

13. Barokowe kaplice grobowe i epitafia we wrocławskich kościołach / Baroque Tomb Chapels and Epitaphs in Wroclaw Churches (Edmund Całus) 210

14. Wrocław miastem św. Edyty Stein – patronki Europy / Wrocław as the City of Edith Stein – Patroness of Europe (Jolanta Malec) 228

15. Bolesławiec jako produkt turystyczny / Boleslawiec as a Tourist Product (Witold Hermaszewski) 249

16. Rewitalizacja pałacu kamienieckiego i jego przekształcanie w produkt turystyczny / Revitalisation of Kamieniec Palace and Its Transformation into a Tourist Product (Marcin Czerniec, Jerzy Organiściak) 262

17. Zapomniane kościoły barokowe na ziemi kłodzkiej: Nowa Wieś i Różanka / Forgotten Baroque Churches in the Kłodzko Region: Nowa Wieś and Różanka (Witold Papierniak) 279

18. Wybrane mosty i wiadukty Dolnego Śląska jako produkty turystyczne / Selected Bridges and Viaducts of Lower Silesia as Tourist Products (Jolanta Malec) 291

19. Wpływ historycznej produkcji węgla drzewnego na szatę leśną Borów Dolnośląskich i możliwość turystycznego wykorzystania śladów po węglarzach / Influence of Historical Charcoal Production on the Forest Cover of the Lower Silesian Forests and the Possibility of Tourist Use of Traces of Charcoal Makers (Wojciech Mazur) 321

20. Wybrane atrakcje turystyczne Przemyśla w aspekcie historii miasta/ Selected Tourist Attractions of Przemyśl in the Aspect of the City’s History (Maciej Oziembłowski, Michał A. Oziembłowski) 331

21. Profesorowie i rektorzy wyższych uczelni zwązani z regionem kaliskim na przestrzeni wieków/ Professors and Rectors of Universities Connected with the Kalisk Region in the Space of the Centuries (Andrzej Matysiak) 354

22. Kijowskie muzea/ Kijev Musems (Janusz Fuksa) 374

23. Przejawy kultu św. Jana Nepomucena na przykładzie Czech i Polski/ Manifestations of the Cult of St. John of Nepomuk on the Example of Czech Republic and Poland (Aneta Marek) 393

24. Podróże lotnicze jako element turystyki powietrznej/ Air Travel as an Element of Air Tourism (Bartosz Rozmund) 412

25. Wpływ procesu aklimatyzacji na osiągnięcie sukcesu podczas ekspedycji wysokogórskiej/ Impact of the Acclimatization Process on Success During a Mountaineering Expedition (Paweł B. Michalski) 420

Zakończenie 429

Spis fotografii 430

Spis map 434

Spis rysunków 435

Spis tabel 436

Dostępność książki „Nowe trendy w pracy przewodnickiej”

Monografia jest dostępna w:

Google Books wersja niepełna (do strony 98)

Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii – Google Książki

IBUK LIBRA wersja niepełna (do strony 43, można wypożyczyć EBOOK  cena 6,92 – https://libra.ibuk.pl/find-library)

IBUK Libra

https://libra.ibuk.pl/reader/doskonalenie-jakosci-uslug-przewodnickich-w-dobie-pandemii-tomasz-lesiow-304740

Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowa

Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii [całość] – Lower Silesian Digital Library (dbc.wroc.pl)

Serwis Polona / Serwis e-ISBN

Informacja handlowa nt. publikacji (e-isbn.pl)


Forma cyfrowa dla osób ze szczególnymi potrzebami

W zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności do monografii, będącej przedmiotem projektu, proponuje się formę cyfrową do pliku monografii w formacie pdf i poprzez czytnik ekranu jego odczyt przez lektora. Zawarte w monografii rysunki i fotografie mają opis alternatywny w postaci podpisów, możliwych do odczytu przez czytnik ekranu.  Monografia stanowi dostępny tekst drukowany.

Monografię można czytać na  dbc.wroc.pl, ibuk.pl oraz ebookpoint.pl.

Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii [całość] – Lower Silesian Digital Library (dbc.wroc.pl)

Do zastosowanych  przez Wydawnictwo rozwiązań dla osób z ograniczeniami należą niniejsze:

– tekst książki pisany liniowo,
– niepozostawianie  na końcu wierszy samotnych liter,
– grafiki wyraźnie oddzielone od tekstu,
– spójne formatowanie tekstu,
– czcionka bezszeryfowa,
– odpowiednio wysoki  kontrast grafik i tekstu,
– czcionka odpowiednio większa dla wyższych poziomów nagłówków,
– logiczna numeracja rozdziałów i podrozdziałów,
– wyraźny podział kolejnych rozdziałów,
– zastosowanie prostej budowy tabel,
– widoczna treść w komórkach tabel,
– grafika nienachodząca na tekst,
– zatytułowanie grafik,
– równe odstępy między znakami (bez rozstrzelenia tekstu i bez zagęszczenia).

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka – Żywność – Zdrowie”, 25-26.10.2024, Wrocław

Zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję Naukową „Turystyka – Żywność – Zdrowie” pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, która odbędzie się w dniach 25-26 października 2024 roku na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Kamienna 43/45) w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Informacje związane z konferencją znajdują się pod tym linkiem. Wszelkie aktualizacje będą również dotyczyły podanej pod tym linkiem oficjalnej strony konferencji.

Konferencja składa się z trzech bloków tematycznych: turystyki, żywności i zdrowia. Przygotowane prace mogą oczywiście łączyć w sobie te trzy aspekty, gdyż dla dobrego zdrowia człowieka niezbędna jest żywność wysokiej jakości oraz ruch fizyczny, który może być realizowany także poprzez różne formy turystyki.

Konferencja odbędzie się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego, niemniej w komitecie organizacyjnym znajdują się osoby różnych uczelni i jednostek takich jak m.in.: Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych oraz Akademia Górnośląska w Katowicach, jak również Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa we Wrocławiu.

Standardowa opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 150 Euro, zaś ulgowa 50 Euro. Zaproszeni przez Komitet Organizacyjny goście specjalni zwolnieni są z opłaty.

Przewiduje się wydanie recenzowanej monografii naukowej, w której zgłoszone do publikacji prace byłyby rozdziałami książki.

Zapraszamy!

Kontakt z organizatorami:
Prof. Tomasz Lesiów, e-mail: tomasz.lesiow@ue.wroc.pl, tel.: 71-3680-427
Urszula Kaim, e-mail: urszula.kaim@ue.wroc.pl

 

Kolejna książka „Nowe trendy w pracy przewodnickiej”

Przedstawiamy i promujemy kolejne wydanie materiałów po VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Turystycznej, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w 2021 roku. Monografia/książka pod redakcją prof. Tomasza Lesiowa pt. „Nowe trendy w pracy przewodnickiej” wydana została przez Wydawnictwo UE we Wrocławiu.

Publikacja sfinansowana w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka – Wsparcie  monografii naukowych” w latach 2022-2023.

Numer projektu: DNM/SP/549517/2022, kwota dofinansowania 20 787,00 zł.

Spis treści:

Wprowadzenie 7

Część 1. Turystyka – aktualne trendy i nowe koncepcje / Tourism – current trends and new concepts 11

1. Porty lotnicze jako obiekty turystyczne / Airports as tourist destinations (Bartosz Rozmund) 13

2. Bushcraft nowym sposobem na wypoczynek w polskich lasach / Bushcraft – a new way to relax in Polish forests (Wojciech Mazur) 19

3. Wpływ pandemii COVID-19 na trendy związane ze spożywaniem przekąsek / Impact of the COVID-19 pandemic on snack consumption trends (Martyna Michniewicz, Magdalena Szemiel, Danuta Lesiów, Tomasz Lesiów) 24

4. Gospodarka obiegu zamkniętego w sektorze turystyki / Circular economy in the tourism sector (Zenon Foltynowicz) 38

5. Uwarunkowania i stan turystyki osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Zmiany i zagrożenia / Conditions and state of tourism of people with di abilities in Poland. Changes and risks (Stanisław Francuz) 46

Część 2. Wpływ postępu w zakresie wiedzy o żywieniu i żywności na turystykę / The impact of advances in food and nutrition knowledge on tourism 63

6. Tradycyjne i innowacyjne dżemy w diecie turysty / Traditional and inn vative jams in a touristʹs diet (Sylwia Przybylska, Piotr Przybylski) 65

7. Saliny jako źródło wiedzy o soli morskiej i atrakcja turystyczna / Salins as a source of knowledge about sea salt and as a tourist attraction (Maria Śmiechowska) 78

8. Tradycje kulinarne Dolnego Śląska / Culinary traditions of Lower Silesia (Maciej Oziembłowski, Michał A. Oziembłowski) 87

9. Rola kawy w turystyce / The role of coffee in tourism (Ewa Czarniecka-Skubina) 108

10. Wskazówki żywieniowe dla osób po przebytym COVID-19 / Dietary guidelines for people after COVID-19 (Zuzanna Goluch) 119

Część 3. Wiedza o obiektach i trasach turystycznych / Knowledge of tourist sites and routes 127

11. Śladami dzieł Marianny Orańskiej i jej spadkobierców / Traces of the works of Marianna Orańska and her successors (Jerzy Organiściak) 129

12. Poeci i pisarze w regionie kaliskim jako przykład nowego podejścia do zwiedzania / Poets and writers in the Kaliski region as an example of a new approach to sightseeing (Andrzej Matysiak) 175

13. Zapomniane kościoły drewniane Sudetów / Forgotten wooden churches of the Sudetes (Witold Hermaszewski, Witold Papierniak) 185

14. Nowa Huta jako atrakcja turystyczna / Nowa Huta as a tourist attraction (Joanna M. Dziadkowiec). 202

15. Artystyczne i turystyczne walory barokowych kaplic we wrocławskiej katedrze i w kościele św. Wojciecha / Artistic and tourist values of baroque chapels in Wroclaw cathedral and St. Adalbert church (Edmund Całus) 211

16. Niezwykłości przyrodnicze Madagaskaru / Natural wonders of Madagascar (Grażyna M. Lisewska) 224

Zakończenie 235

Bibliografia 236

Spis fotografii 253

Spis map 255

Spis rysunków 256

Spis tabel 256

Summary 257

 

Dostępność książki „Nowe trendy w pracy przewodnickiej”

Monografia jest dostępna w:

Google Books: https://www.google.pl/books/edition/Nowe_trendy_w_pracy_przewodnickiej/RL29EAAAQBAJ?hl=pl&gbpv=1&dq=nowe+trendy+w+pracy+przewodnickiej&printsec=frontcover

Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej:

https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/155993/edition/117560

Serwis Polona/Serwis e-ISBN

Informacja handlowa nt. publikacji (e-isbn.pl)

 

Forma cyfrowa dla osób ze szczególnymi potrzebami

W zakresie zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności do monografii, będącej przedmiotem projektu, proponuje się formę cyfrową do pliku monografii w formacie pdf i poprzez czytnik ekranu jego odczyt przez lektora. Zawarte w monografii rysunki i fotografie mają opis alternatywny w postaci podpisów, możliwych do odczytu przez czytnik ekranu.  Monografia stanowi dostępny tekst drukowany.

Monografię można czytać na  dbc.wroc.pl, ibuk.pl oraz ebookpoint.pl.

Nowe trendy w pracy przewodnickiej – Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (dbc.wroc.pl)

Nowe trendy w pracy przewodnickiej – Tomasz Lesiów – ebook – Ibuk.pl

ebooki: „Nowe trendy w pracy przewodnickiej” – Wyniki wyszukiwania – Księgarnia ebookpoint.pl

Zachęcamy do lektury tej interesującej i ciekawej monografii!

 

Zapowiedź I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Turystycznej – 25-26.10.2024

Organizatorzy VI i VII Konferencji Naukowo-Turystycznych, które odbyły się we Wrocławiu odpowiednio w latach 2021 oraz 2022 informują, że planowana jest 25-26 października 2024 roku kolejna konferencja, ale w formie międzynarodowej o nazwie:

I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Turystyczna 2024

Dnia 2 marca 2023 roku miało miejsce złożenie projektu „Doskonała Nauka II – wsparcie konferencji naukowych” na potrzeby realizacji naszego przedsięwzięcia.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o szczegółach związanych z tą konferencją.

Informacje o monografiach związanych z VI (2021) oraz VII (2022) Konferencją Naukowo-Turystyczną we Wrocławiu

Organizatorzy VI i VII Konferencji Naukowo-Turystycznych, które odbyły się we Wrocławiu odpowiednio w latach 2021 oraz 2022 informują, że książka pod redakcją prof. Tomasza Lesiowa pt. „Nowe trendy w pracy przewodnickiej” wydana w 2022 roku w wersji papierowej będzie od 1.05.2023 dostępna również w wersji elektronicznej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej pod tym linkiem. Książka jest pokłosiem VI Konferencji Naukowo-Turystycznej, która miała miejsce w 2021 roku.

Obecnie czynione są starania, aby wydać kolejną książkę, która odnosić się będzie do VII Konferencji Naukowo-Turystycznej z 2022 roku. Autorzy składają już swoje prace do tej książki.

Konferencja z 2022 roku była współfinansowana zgodnie z informacjami podanymi poniżej.

 

Zapraszamy na VII Konferencję Naukowo-Turystyczną (Wrocław, 21-22.10.2022)

Zapraszamy na VII Konferencję Naukowo-Turystyczną, która odbędzie się na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w dniach 21-22.10.2022

Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej oraz jest do pobrania jako PDF  PROGRAM VII KONFERENCJI (PDF).

 

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TURYSTYCZNA
pod patronatem JM Rektora UE we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzeja Kalety
Z CYKLU PRODUKTY TURYSTYCZNE PODWYŻSZAJĄCE JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH „Nowe trendy w pracy przewodnickiej”

miejsce: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: (sala 204 i 205 Centrum Kształcenia Ustawicznego CKU), ul. Kamienna 57/59, Wrocław

Program pierwszy dzień 21.10.2022

Prezentacje
9.00 – 9.10 Przywitanie gości i uczestników
9.10 – 9.25 Maciej Oziembłowski, Michał Oziembłowski – UP we Wrocławiu, Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek we Wrocławiu: Wybrane atrakcje turystyczne Przemyśla w aspekcie historii miasta
9.25 – 9.40 Sylwia Przybylska, Piotr Przybylski – Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie: Czy produkty z dodatkiem nasion chia to dobry wybór dla turysty?
9.40 – 9.55 Grzegorz Tokarczyk, Grzegorz Bienkiewicz, Tomasz Krzywiński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Polski karp innowacyjnie
9.55 – 10.10 Joanna Dziadkowiec – UE Kraków: Usługi gastronomiczne w miastach turystycznych – na przykładzie Krakowa
10.10 – 10.25 Radosław Szafranowicz-Małozięć -Trener – Kadry Turystyki Sp. z.o.o. Warszawa: Sposoby świadczenia usług przewodnickich w czasie pandemii
10.25 – 10.40 Maria Śmiechowska Joanna Newerli-Guz – UM w Gdyni: Grzybobranie jako forma sylwaturystyki, czyli co wiemy o grzybach
10.40 – 10.55 Wojciech Mazur – RDLP Wrocław Wydział Ochrony Lasu: Wpływ historycznej produkcji węgla drzewnego na szatę leśną Borów Dolnośląskich i możliwość turystycznego wykorzystania śladów po węglarzach
10.55 – 11.10 Aleksander Wolski – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach: Uwarunkowania społeczne w rozwoju turystyki
11.10 – 11.25 Agnieszka Hrebień-Filisińska i Adam Filiśiński – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i Royal Seafood w Szczecinie: Zastosowanie szałwii do zwiększenia stabilności oksydacyjnej wybranych produktów z kategorii żywności wygodnej wykorzystywanej w turystyce
11.25 – 11.40 Jarosław Sowizdraniuk – UM Wrocław: Mity w udzielaniu pierwszej pomocy
11.40 – 11.55 Jarosław Sowizdraniuk – UM Wrocław: Widoki zapierające dech w piersiach – Zadławienie
11.55 – 12.25 Dyskusja i Przerwa kawowa
12.25 – 12.40 Witold Papierniak – SKPS Wrocław Politechnika Wrocławska: Zapomniane kościoły barokowe na ziemi kłodzkiej (Nową Wieś i Różanka)
12.40 – 12.55 Edmund Całus – KPDiS Oddział Wrocławski PTTK: Barokowe epitafia i nagrobki we wrocławskich kościołach wrocławskich ważnym elementem turystycznym
12.55 – 13.10 Witold Hermaszewski – SKPS Wrocław: Bolesławiec atrakcje turystyczne i walory Bolesławca
13.10 – 13.25 Paweł Michalski – UE we Wrocławiu: Wpływ proces aklimatyzacji na osiągnięcie sukcesu podczas ekspedycji wysokogórskiej (Himalaje, Karakorum).
13.25 – 13.40 Grażyna Bortnowska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Projektowanie żywności funkcjonalnej – innowacje w immobilizacji substancji
bioaktywnych
13.40 –13.55 Danuta Calińska-Rogala, Stanisław Francuz – Dolnośląska Szkoła Wyższa:
Kwalifikacje zawodowe w turystyce
13.55 – 14.10 Andrzej Matysiak – Koło Przewodników Miejskich i Terenowych w Kaliszu: Profesorowie i rektorzy wyższych uczelni związani z Regionem kaliskim na przestrzeni wieków
14.10 – 14.25 Elena Kašťáková, Malgorzata A. Jarossová – UE v Bratislava: Internationalization of SMEs and formation of family businesses as part of tourism development in Slovakia
Internacjonalizacja MŚP i tworzenie firm rodzinnych w ramach rozwoju turystyki na Słowacji
14.25 – 14.40 Małgorzata A. Jarossová, Elena Kašťáková – UE v Bratislava: Slovakia tourism focused on vegans and vegetarians
14.40 – 16.00 Dyskusja, Podsumowanie i zakończenie roboczej części konferencji oraz Obiad
Sesja równoległa
12.25 – 12.40 Jerzy Organiściak – Usługi Szkoleniowe i Turystyczne Jerzy Organiściak, Olbrachcice Wielkie 25, 57-200 Ząbkowice Śląskie: Rewitalizacja założenia pałacowo – parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim i przekształcenie go w produkt turystyczny
12.40 – 12.55 Jolanta Malec – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Koło nr 8 Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK: Wrocław miastem Św. Edyty Stein – Patronki Europy
12.55 – 13.10 Jolanta Malec – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Koło nr 8 Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK: Wybrane mosty i wiadukty Dolnego Śląska jako atrakcyjne produkty turystyczne adriajm@interia.pl
13.10 – 13.25 Janusz Fuksa – Klub Przewodników Dolnośląskich i Sudeckich: Muzea Kijowa
13.25 – 13.40 Danuta Lesiów, Martyna Michniewicz, Tomasz Lesiów: PAN, UE we Wrocławiu: Witraże w wybranych kościołach wrocławskich jako produkt turystyczny
13.40 – 13.55 Anna Żbikowska – SGGW Warszawa: Opakowania w branży turystycznej (on line)
13.55 – 14.10 Ewa Czarniecka-Skubina – SGGW Warszawa: Rola herbaty w turystyce (on line)
14.10 – 14.25 Zenon Foltynowicz, Tomasz Lesiów – UE Poznań, UE Wrocław: Nanotourism – namomateriały i nanotechnologie w turystyce (on line)
14.25- 14.40 Bartosz Rozmund – Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Podróże lotnicze jako element turystyki powietrznej (on line)
14.40 – 16.00 Dyskusja, Podsumowanie i zakończenie roboczej części konferencji oraz Obiad
16.00 – 16.15 Kamil Słowiński – Kolejkowo Wrocław: Rozwój atrakcji turystycznych na przykładzie Kolejkowa
16.15 – 16.30 Bartosz Kaczmarek – Kolejkowo Wrocław: Ukryte detale wrocławskiego „Kolejkowa”

Program drugi dzień 22.10.2022

Wyjazd o 7.00. Powrót 18.00
9.00 – 9.15 Paweł Zwierz – Manufaktura Bolesławiec: Rys historyczny rozwoju ceramiki na Śląsku
9.15 – 9.30 Marta Rzepnikowska – Manufaktura Bolesławiec: Wytwarzanie i nowe wzornictwo w ceramice Bolesławieckiej
11.00 – 11.15 Stefan Olejnik – Koło Wrocław Fabryczna: Szlaki turystyczne ziemi Bolesławieckiej
12.00 – 12.20 Adam Faltyn, historyk – „Ratusz w Bolesławcu – świadek minionych epok”
12.20 – 12.45 Michał Czerniawski Stefan – Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – „W murach i poza nimi – działania Muzeum Ceramiki w Bolesławcu na polu turystyki kulturowej”
15.00 – 15.15 Weronika Mazur-Turbak – Zamek Kliczków: Kliczków w historii, w legendzie i teraźniejszości

Pełna wersja książki pod red. prof. Lesiowa: „Determinanty jakości pracy przewodnickiej” (pdf)

Na prośbę profesora Tomasza Lesiowa informujemy, że wydana pod jego redakcją w 2021 roku w wersji papierowej monografia  pt. „Determinanty jakości pracy przewodnickiej” jest już do pobrania jako plik PDF.

Książkę można pobrać pod poniższym linkiem:

Lesiów_Determinanty_jakosci_pracy_przewodnickiej

Pozycja jest dostępna również w zasobach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, pod tym linkiem.

Książka znajduje się także na stronach Google książki pod następującym aktywnym linkiem.

Wcześniej, w styczniu 2022 roku, o książce tej na naszej stronie był osobny wpis.

Zachęcamy do pobrania tej wartościowej pozycji i zaznajomienia się z jej treścią.

Wrocław – Przemyśl – Ukraina, 2-5.03.2022, drugi transport humanitarny na Ukrainę

W dniach od 2 do 5 marca 2022 organizowaliśmy drugi transport humanitarny dla znanych nam potrzebujących osób na Ukrainie – z rejonu Niżankowic, Dobromila, Słochyń koło Chyrowa oraz Laszek Murowanych. Wielokrotnie byliśmy w tamtych rejonach i znamy rzeczywiste potrzeby ludzi tam mieszkających.

Poniżej przedstawiam treść moich wpisów w tej sprawie na FB z dni od 2 do 5 marca 2022 roku oraz zamieszczam zdjęcia wykonane przeze mnie oraz innych woluntariuszy. W pamięci wiele faktów się zaciera, natomiast odświeżenie treści kilku wpisów wraz ze zdjęciami ma na celu pokazanie realiów tamtych dni oraz niesamowicie ofiarnej postawy społeczeństwa Wrocławia (i okolic) oraz Przemyśla w obliczu tych tragicznych wydarzeń. Wielu mieszkańców wrocławskich Pawłowic oraz sąsiednich wiosek wciąż ma swoje rodziny lub znajomych właśnie w tej części dawnej ziemi przemyskiej należącej obecnie do Ukrainy. To także dzięki ich ofiarności, w tym wspólnot parafialnych, udało się zebrać dary (zawiezione z Wrocławia) jak również fundusze na ich dalszy zakup w Przemyślu. Wszystko to ostatecznie trafiło do potrzebujących na Ukrainie w ramach jednego większego transportu w dniu 5 marca 2022 roku.

Myślimy o dalszej pomocy. Według informacji od potrzebujących szykowana ona będzie najprawdopodobniej w maju 2022. Chętnych do pomocy rzeczowej, finansowej lub czynnościowej zapraszam do kontaktu.

Dosłowne treści moich wpisów z dni 2-5.03.2022 są następujące:

Wrocław-Przemyśl, środa, 2.03.2022

Zarówno we Wrocławiu, jak i w Przemyślu szykujemy drugi transport z paczkami z żywnością, środkami higienicznymi oraz lekami na potrzeby osób, które zostały na Ukrainie.

Jutro znacznie więcej paczek niż wczoraj ma szansę trafić do rzeczywiście potrzebujących. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz tym, którzy wsparli naszą akcję.

Auto ze zdjęcia wraz z paczkami wyjechało już z Wrocławia. Przemyśl jeszcze pakuje swoje paczki 🙂

DZIĘKUJEMY!

Wrocław-Przemyśl, czwartek, 3.03.2022

Transport połączonych paczek z Wrocławia i okolic oraz z Przemyśla ruszył dzisiaj na granicę polsko-ukraińską. Pomimo pomocy polskiej Straży Granicznej i tytanicznej pracy wolontariuszy niestety nie udało się naszemu zespołowi przekroczyć granicy i przekazać paczek z żywnością, środkami higieny i lekami potrzebującym na Ukrainie.

Z polskiej strony wszystko było dograne, zaś odmowa wpuszczenia była jednostronną decyzją pograniczników ukraińskich. Szkoda. Zwłaszcza, że po drugiej stronie granicy był gotowy ukraiński transport i wolontariusze. To była odgórna decyzja strony ukraińskiej i miała szerszy zasięg związany z innymi przejściami granicznymi.

Szkoda ogromnego wysiłku wielu osób, które wczoraj pod presją czasu wykonały w Przemyślu zakupy, pakowanie i załadunek. Szkoda też wysiłku wolontariuszy spod Wrocławia, którzy wczoraj zawieźli część paczek do Przemyśla i dzisiaj wieczorem wrócili na Dolny Śląsk.

W tej chwili paczki zostały przeniesione i zabezpieczone w odpowiednim miejscu w Przemyślu. W najbliższych dniach podejmiemy próbę ich ponownego dostarczenia na Ukrainę.

Działamy dalej i jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli akcję bezpośredniej pomocy rzeczywiście potrzebującym. Dobrze, że 1 marca udało się dostarczyć pierwszy transport z paczkami. Drugi musi jeszcze chwilę poczekać – mamy nadzieję, że nie za długo.

Na zdjęciu: widoczna część paczek drugiego transportu (rano przed wyjazdem na granicę).

Wrocław-Przemyśl-Ukraina, sobota, 5.03.2022

UDAŁO SIĘ! Nasz drugi transport z pomocą żywnościową, lekami oraz środkami higienicznymi jest już u potrzebujących na Ukrainie!

Dzięki pomocy wolontariuszy w Przemyślu udało się ponownie spakować paczki (wrocławskie i przemyskie) do busa i pojechać na odległe od Przemyśla przejście graniczne. Tam wolontariusze z polskiej i ukraińskiej strony przepakowali paczki z polskiego busa na bus ukraiński.

Z przejścia granicznego paczki pojechały do potrzebujących w Laszkach Murowanych (obecnie: Murowane), do Słochyń koło Chyrowa, do Dobromila oraz do Niżankowic.

Paczek w drugim transporcie było dużo więcej, niż w transporcie pierwszym, który miał miejsce 1 marca 2022. Wszystkie te dary trafiły bezpośrednio do rzeczywiście potrzebujących w tych miejscowościach.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom oraz polskiej Straży Granicznej za poniesiony wysiłek i trud. Cieszymy się, że chociaż w taki sposób mogliśmy pomóc ludziom po drugiej stronie granicy.

W zależności od sytuacji, którą na bieżąco monitorujemy jesteśmy wciąż gotowi na dalszą aktywność humanitarną po tamtej czy po tej stronie granicy!

Na zdjęciach ukazany jest dzisiejszy transport (5.03.2022) ponownie załadowanych paczek do busa, który pojechał na polsko-ukraińskie przejście graniczne.

JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO TEJ AKCJI!

#Wrocław #Przemyśl #supportUkraine #Poland

Przemyśl, 1-03-2022, pięć dni po napaści Rosji na Ukrainę

Poniżej przedstawiam treść mojego szóstego wpisu w tej sprawie na FB z dnia 1 marca 2022 roku oraz zamieszczam wykonane przeze mnie zdjęcia. W pamięci wiele faktów się zaciera, natomiast odświeżenie treści kilku wpisów wraz ze zdjęciami ma na celu pokazanie realiów tamtych dni oraz niesamowicie ofiarnej postawy społeczeństwa Przemyśla (i nie tylko) w obliczu tych tragicznych wydarzeń.

W dniu 1 marca 2022 wyruszałem do Wrocławia, ale jeszcze zajrzałem na rynek przemyski, gdzie zaczęto pracę we wschodniej jego części. Za kilka dni zostaną odkryte fundamenty dawnego – większego niż do tej pory sądzono – przemyskiego ratusza. W okolicy wisiały również różne plakaty związane z barbarzyńską napaścią Rosji na Ukrainę.

Dosłowna treść mojego (drugiego) wpisu z 1.03.2022 jest następująca:

Przemyśl, wtorek, 1.03.2022.

Po powrocie z Ukrainy z naszej akcji dostarczenia busem żywności, środków czystości oraz leków zaglądałem jeszcze na dworzec kolejowy PKP.

Trwała tam dalej sprawna akcja pomocy uchodźcom. Były rodziny z dziećmi, ale też i trzymające się często razem grupy mężczyzn z krajów przeważnie Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Sprzedający karty prepaidowe mówili, że rejestrowali dane tych osób na podstawie paszportów z bardzo wielu krajów, w tym z Ugandy czy Afganistanu.

Nie ma szans, aby taka ilość tych osób była studentami, skoro stanowili oni dzisiaj około 1/4 – 1/3 wszystkich przyjmowanych na dworcu PKP. Fakt ten – jak wynika z rozmów – budzi u wielu osób zdziwienie, ale też i niepokój. Widać było, że cześć z tych osób była odbierana busami lub większymi pojazdami, często na czeskich numerach.

Bez względu na wszystko wolontariusze w Przemyślu ciężko pracują i pomagają wszystkim osobom.

Ja też pożegnałem dzisiaj Przemyśl. Na autostradzie A4 od Przemyśla do okolic Tarnowa około 80% ruchu samochodów osobowych (jadących na zachód) to były samochody z ukraińskimi rejestracjami. W mniej więcej połowie z nich jechały kobiety z dziećmi. W innych autach były zazwyczaj rodziny.

We Wrocławiu i Przemyślu myślimy o szczegółach organizacji następnego transportu z paczkami na Ukrainę.

Przemyśl i Ukraina, 1-03-2022, pięć dni po napaści Rosji na Ukrainę

Poniżej przedstawiam treść mojego piątego wpisu w tej sprawie na FB z dnia 1 marca 2022 roku oraz zamieszczam wykonane przeze mnie zdjęcia. W pamięci wiele faktów się zaciera, natomiast odświeżenie treści kilku wpisów wraz ze zdjęciami ma na celu pokazanie realiów tamtych dni oraz niesamowicie ofiarnej postawy społeczeństwa Przemyśla (i nie tylko) w obliczu tych tragicznych wydarzeń.

Samego ranka 1.03.2022 w Przemyślu po szybkich zakupach w dniu poprzednim zebraliśmy pierwsze paczki w busie Marcina. Oprócz przemyskich paczek Asi, Marcina, Bartka, Madzi, Stanisława i Uli oraz naszych wrocławskich (po zakupach w Przemyślu) swoje paczki dowiózł Grzegorz z Przemyśla. Na granicę eskortowała nas Straż Graniczna. Przejechaliśmy z Marcinem na terytorium Ukrainy. Tam paczki przepakowaliśmy do dystrybucji potrzebującym w Niżankowicach i Dobromilu.

Dosłowna treść mojego wpisu z 1.03.2022 jest następująca:

Ukraina, wtorek, 1.03.2022.

Pierwsza misja wykonana. Dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli, funkcjonariuszom Straży Granicznej (Oddział Bieszczadzki w Przemyślu) pierwszy transport żywności, środków higienicznych oraz leków dotarł na Ukrainę.

Nie wiemy – ze względu na wiadomą sytuację – jak długo m.in. nasz kanał humanitarny będzie działał. Chcemy wysłać kolejne transporty. Po stronie polskiej i ukraińskiej są sprawdzeni wolontariusze, którzy dbają aby pomoc trafiła do rzeczywiście potrzebujących.

Jeśli ktoś chce pomóc lub dokonać wpłaty na ten cel to proszę pisać do mnie na priv.

Relację z Przemyśla podam w innym czasie. Pierwsza błyskawiczna akcja humanitarną za nami. Czy będą następne to zależy od sytuacji i Waszej pomocy.

Zdjęcie zrobione na Ukrainie podczas przepakowywania paczek z naszego busa.