Nowa książka „Determinanty jakości pracy przewodnickiej”

W grudniu 2021 roku ukazała się książka pod redakcją naukową profesora Tomasza Lesiowa pt. „Determinanty jakości pracy przewodnickiej” (poniżej jej okładka). Pozycja warta jest polecenia nie tylko przewodnikom.

Publikacja sfinansowana w ramach programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” w latach 2021-2022.

Numer umowy: DNM 515206/2021 kwota finansowania 17662 zł

W monografii znajduje się 18 rozdziałów o różnej tematyce, która może być użyteczna w pracy przewodników turystycznych czy też pilotów wycieczek. Pozycja może być interesująca również dla turystów oraz osób zainteresowanych poszczególnymi jej częściami. W książce znajdują się trzy rozdziały mojego współautorstwa.

W pierwszej części książki zatytułowanej „Turysta – aktualne trendy i nowe koncepcje” jest rozdział pt. Aktywność fundacji „Poland helps Poland” oraz akcja „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” w kontekście turystyki wolontariuszy autorstwa mojego oraz mojej Małżonki. Poruszamy w nim zagadnienia związane z turystyką wolontariuszy na przykładzie działań dwóch fundacji – krakowskiej „Poland helps Poland” oraz wrocławskiej „Studio Wschód”. Fundacja „Poland helps Poland”, której jestem członkiem zarządu (od spraw naukowych), stara się pomóc małej społeczności wioski o nazwie Poland znajdującej się na drugim krańcu świata – na Pacyfiku na wyspie Kiritimati (czyli Bożego Narodzenia) w ramach państwa Kiribati. Z kolei fundacja „Studio Wschód” od wielu lat organizuje pomoc naszym Rodakom zza wschodniej granicy jak również prowadzi akcję „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, w której licznie uczestniczy młodzież z dolnośląskich szkół jeżdżąca podczas wakacji na nasze dawne Kresy porządkować głównie polskie nekropolie. Rozdział znajduje się na stronach 53-64 i zamieszczonych jest w nim 8 kolorowych ilustracji.

W drugiej części książki pod tytułem „Wpływ postępu w zakresie wiedzy o żywieniu i żywności na turystykę” wraz z dr inż. Anną M. Salejdą przedstawiliśmy rozdział Wybrane systemy żywności regionalnej i tradycyjnej w kontekście turystyki. Poruszamy w nim zagadnienia dotyczące marki regionu oraz certyfikowania żywności regionalnej i tradycyjnej omawiając wybrane jej systemy, takie jak: europejski system żywności regionalnej i tradycyjnej (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) oraz polski system „Jakość Tradycja”. Dodatkowo wspominamy również o innych systemach jakościowych takich jak Rolnictwo Ekologiczne, Integrowana Produkcja, systemy jakości mięsa (QMP, PQS, QAFP) oraz Zielona Dolina Żywności i Zdrowia. Przybliżamy czytelnikowi także tzw. promocyjne systemy żywności takie jak Lista Produktów Tradycyjnych, Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz Smaki Dolnego Śląska. Rozdział jest na stronach 98-111 i posiada 9 kolorowych ilustracji.

W czwartej, ostatniej części książki zatytułowanej „Wiedza o obiektach i trasach turystycznych” znajduje się rozdział mój i mojej Małżonki pt. Historyczna ziemia przemyska jako transgraniczny produkt turystyczno-edukacyjny. Przedstawiamy w nim propozycję utworzenia nowego produktu turystyczno-edukacyjnego opartego na historycznej ziemi przemyskiej. W rozdziale tym przedstawiamy rys historyczny, położenie i podział administracyjny ziemi przemyskiej, w kształcie z wieków od XVI do XVIII (tj. do czasów pierwszego rozbioru z 1772 roku). Przybliżamy czytelnikowi pojęcie produktu turystycznego oraz opisujemy potencjał marki „Historycznej Ziemi Przemyskiej” jako złożonego produktu turystycznego. Zupełnym novum są zamieszczone w rozdziale dwie profesjonalne mapy ziemi przemyskiej (ukształtowanie powierzchni oraz podział administracyjny) wykonane przez zawodowego kartografa doktora Marcina J. Sobiecha. Być może nasza propozycja zainspiruje władze samorządowe Przemyśla i innych okolicznych miejscowości do wykorzystania naszej propozycji uatrakcyjnienia tego malowniczego zakątka Polski. Rozdział zajmuje strony 214-224 i posiada 5 kolorowych ilustracji.

Książkę można kupić w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dane wydawnictwa oraz krótki opis książki (tzw. blurb) znajduje się na tylnej stronie okładki (poniżej).

Pełny spis treści książki znajduje się na stronie wydawnictwa oraz poniżej. Zachęcamy do lektury!

Wprowadzenie

Część 1. Turysta – aktualne trendy i nowe koncepcje / Tourist – current trends and new concepts
1. Cechy ekoturystyki w świetle badań literaturowych / Ecotourism characteristics – a literature review (Katarzyna Barwicka)
2. Rola przedstawicielstw regionalnych Komisji Europejskiej oraz punktów informacyjnych Unii Europejskiej w kształtowaniu wiedzy o UE wśród obywateli państw członkowskich / The role of regional representations of the European Commission and European Union information points in shaping knowledge about the EU among citizens of the member states (Aleksandra Klimczyk)
3. Historia dolnośląskiego leśnictwa. Wybór / History of forestry in Lower Silesia. Selection (Wojciech Mazur)
4. Znajomość uwarunkowań kulturowych w doskonaleniu jakości pracy przewodnickiej / Knowledge of cultural conditions in improving the quality of guiding work (Danuta Lesiów, Tomasz Lesiów)
5. Aktywność fundacji „Poland helps Poland” oraz akcja „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” w kontekście turystyki wolontariuszy / Activity of the „Poland helps Poland” foundation and the action „Save the Great-grandfather‘s grave from oblivion” in the context of volunteer tourism (Maciej Oziembłowski, Beata Oziembłowska)

Część 2. Wpływ postępu w zakresie wiedzy o żywieniu i żywności na turystykę / Impact of progress within nutrition knowledge and food on tourism
6. Naturalne a syntetyczne barwniki w żywności oferowanej turystom / Natural and syntetic dyes in food offered to tourists (Sylwia Przybylska,
Piotr Przybylski)
7. Przyprawy jako kulinarne pamiątki destynacji turystycznych / Spices as
culinary souvenirs of tourist destinations (Maria Śmiechowska)
8. Wybrane systemy żywności regionalnej i tradycyjnej w kontekście turystyki / Selected regional and traditional food systems in the context of tourism (Maciej Oziembłowski, Anna Marietta Salejda)
9. Gastronomia uliczna w Polsce / Street food in Poland (Ewa Czarniecka-Skubina, Michał Wiatrowski)
10. Podróż po zdrowie, czyli o popularności diet w turystyce zdrowotnej / A voyage to health, or the popularity of diets in health tourism (Zuzanna Goluch)

Część 3. Turystyka osób o specjalnych potrzebach psychofizycznych / Tourism of people with special psychophysical needs
11. Badania efektów uprawiania turystyki senioralnej i turystyki dla niepełnosprawnych / Research on the effects of senior and disabled tourism (Stanisław Francuz)
12. Widoki zapierające dech w piersiach, czyli pierwsza pomoc turyście w wybranych stanach zagrożenia życia / Breathtaking views – first aid to tourists in certain life-threatening situations (Jarosław Sowizdraniuk)

Część 4. Wiedza o obiektach i trasach turystycznych / Knowledge about tourist facilities and routes
13. Koncepcja produktu turystycznego „Szlak Księgi Henrykowskiej” / Conception of the tourist product „The Trail of Henryków Book” (Jerzy Organiściak)
14. Atrakcje turystyczne i ciekawostki na Szlaku Piastowskim / Tourist attractions and attractions on the Piast Route (Andrzej Matysiak)
15. Alpy widziane ze Snieżnika / Alps seen from Śnieżnik (Witold Papierniak, Krzysztof Strasburger)
16. Architektura i sztuka protestancka na Śląsku jako znaczący czynnik wyróżniający region / Protestant architecture and art in Silesia as a significant factor distinguishing the region (Witold Hermaszewski)
17. Barokizacja kościołów gotyckich na Dolnym Śląsku / Baroqueization of gothic churches in Lower Silesia (Edmund Całus)
18. Historyczna ziemia przemyska jako transgraniczny produkt turystyczno-edukacyjny / Historical Przemyśl land as a cross-border tourist and educational product (Maciej Oziembłowski, Beata Oziembłowska)

Zakończenie

Literatura

Spis rysunków

Spis fotografii

Spis map

Spis tabel

Summary

Determinanty jakości pracy przewodnickiej, red. Tomasz Lesiów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021.

format: B5
oprawa: miękka
246 stron
ISBN: 978-83-7695-880-4